El valor de CaixaBank Tech son els seus professionals

Si prefieres leer la noticia en castellano pulsa el enlace y sigue leyendo

La plantilla com a principal actiu de l’empresa

En l’actualitat, les persones són la peça clau per aconseguir la diferenciació i l’avantatge competitiu d’una empresa, retenint el talent i captant-ne de nou per aconseguir portar a terme la seva estratègia de creixement. Així doncs la plantilla és i s’ha de veure com el principal actiu de qualsevol empresa.

Si ens fixem en CaixaBank Tech, com a empresa del sector IT en Banca, la diferenciació i l’avantatge competitiu el donarà el valor afegit que aportin els seus treballadors i treballadores. És per això que el que farà diferent a una empresa del sector és la seva motivació. És el gran repte actual i de futur de les empreses com la nostra i el punt que les diferenciarà dels competidors: la felicitat de la plantilla entesa com la seva motivació i passió que farà de les persones la peça clau i motor de l’èxit empresarial.

«Enamorar» als empleats i empleades

La seva felicitat consisteix en garantir una experiència positiva des del moment que es relaciona amb l’empresa i a cada pas conjunt, des de la primera interacció fins al dia que abandona la companyia. Aquesta estratègia els ajuda a connectar-se amb el propòsit de la companyia, a crear consciència i llaços de pertinença, agraïts per tenir oportunitats de creixement durant el cicle de vida a l’empresa. És el que es coneix com «Employee Centricity». Es dona quan la plantilla es prioritza, agafant un paper fonamental dins l’empresa, i aconseguint que s’estimi l’empresa, per què la companyia genera propostes de valor que cobreixen les seves necessitats. Amb aquesta política les persones assoleixen un gran compromís amb l’empresa on treballa i es converteixen en prescriptores de la mateixa.  Quina empresa no vol ser estimada pel seu personal?

El Comitè com a facilitador del canvi

Totes les accions que promovem des del Comitè d’Empresa tenen com a objectiu fer un CaixaBank Tech millor. Creiem cegament que els professionals son el principal actiu que té l’empresa per les 9 raons esmentades a continuació i sobretot «estimem CaixaBank Tech», aquesta és la raó per la que lluitem cada dia i aconseguim mica en mica que esdevinguem el centre de l’estratègia empresarial a CaixaBank Tech.  Això és el que ens diferència d’altres empreses i d’altres Comitès.

El model que volem des del Comitè

1.Flexibilitat laboral

En primer lloc, l’aspecte més valorat a qualsevol entitat i que depèn en certa mesura del departament de Recursos Humans, és la flexibilitat laboral. Ens referim a mesures com: teletreball flexible, flexibilitat horària, conciliació familiar, llibertat per a les vacances… en definitiva es tracta de confiar en les persones i comprendre-les.

En el cas concret de CaixaBank Tech aquest és un tema que es treballarà des del Comitè amb l’empresa per aconseguir un teletreball més flexible, període d’estiu amb FullTW i en canviar el dia de coincidència mensual per una altra fórmula estil Team Building (gincana o comilona) cada 6 mesos .

2.Lideratges horitzontals

El “jefe” dèspota amb el seu equip no pertany a una empresa innovadora d’aquest segle. Les Direccions d’avui dia utilitzen estils de lideratge més horitzontals buscant una presa de decisions col·lectiva, donant veu al col·lectiu i premiant-ne l’esperit crític, que s’esforça per millorar el que fa cada dia. Tot membre d’un equip de Direcció té un paper importantíssim perquè ha d’aconseguir que els seus equips sentin que s’hi pot fer confiança, i tinguin la llibertat de parlar, aportar idees i pensar en millores.

3.Propiciar un bon ambient laboral

El bon ambient s’aconsegueix creant una atmosfera càlida i confortable, on les persones puguin relaxar-se, tenir privadesa i també un lloc on poder realitzar la seva tasca amb tranquil·litat. Propiciar un bon ambient laboral també passa per no permetre cap tipus de falta greu o molt greu a l’empresa com pot ser el mobbing laboral, podeu llegir aquí la notícia publicada al blog.

Per altra banda l‘empresa fomenta la diversitat i les idees noves? Si no és així, no disposem realment d’un bon ambient laboral. S’ha de promoure el benestar de les treballadores i treballador, no sols físic sinó també emocional.

A CaixaBank Tech el Comitè ha treballat, juntament amb l’empresa, en la definició del circuit d’assetjament laboral i assessorament per a qui hagi pogut patir aquesta falta, considerada com a molt greu.

4.Bona comunicació interna

És vital implantar polítiques i mesures per incrementar la comunicació interna, i aquesta ha de ser recíproca. Cal doncs esforçar-se per comunicar bé i donar veu al col·lectiu i que sigui escoltat. Sentir-se valorat i informat és fonamental per tenir una plantilla contenta i compromesa.

En el cas concret de CaixaBank Tech des del Comitè estem intentant que la comunicació esdevingui molt més clara i recíproca.

5.Facilitar les eines necessàries

A banda de les eines necessàries per poder tirar endavant la feina, cal que tothom participi activament en l’experiència d’emprar noves tecnologies que permeten més eficàcia, rapidesa i solvència a l’hora de fer les tasques. Per tant, l’empresa ha d’oferir a la seva plantilla tots aquests avantatges laborals i permetre que puguin provar, instal·lar i experimentar noves eines, frameworks, plataformes, etc… que els facilitin les tasques diàries.

6.Offboarding ben gestionat

Molt més estès i conegut és el concepte d’onboarding, però en aquest cas la idea d'»offboarding ben gestionat» no és altra que facilitar la sortida de l’empleada o empleat i aconseguir que l’empresa no només es refaci dels canvis sinó que fins i tot en surti reforçada. L’anticipació i la bona voluntat per les dues parts són, lògicament, elements cabdals per a l’èxit del procés.

Sigui quina sigui la raó de la seva sortida, una bona preparació significarà un període d’assentament sense alts i baixos per al reemplaç. Aquest «offboarding» té com a missió saber dir-li adéu i és vital per evitar problemes operatius i ajudar a millorar el futur de la companyia. Sempre serà important fer entrevistes per conèixer les raons de la sortida i reflexionar sobre si s’hagués pogut evitar. S’ha de crear un pla per absorbir la càrrega de treball que deixa durant la transició fins a poder disposar d’una nova incorporació.

En el cas concret de CaixaBank Tech aquest és un tema que es treballarà des del Comitè amb l’empresa per assegurar desvinculacions negociades ben gestionades.

7.Formació especialitzada

Proporcionar un pla formatiu específic per a cada persona és una aposta segura. Es generarà un bon clima laboral i també retindrà el talent. D’una banda, estarà content del seu creixement com a professional i, de l’altra, l’empresa comptarà amb un capital humà més format i amb més capacitat per exercir les tasques vinculades al seu lloc de treball.

En el cas concret de CaixaBank Tech el vostre comitè està treballant per què les formacions siguin més específiques i no genèriques ja que no és adient el «sopa per tothom». Això a Tech no funciona.

8.Preguntar a la gent com se sent

És impossible escoltar la veu de les persones si no se’ls pregunta directament. Cal captar l’ambient, els neguits i els èxits també. La Representació Legal dels Treballadors i Treballadores (RLT) pot ajudar a interlocutar en aquest punt perquè tenim molt feedback que se’ns fa arribar, ja que hi ha qui prefereix parlar amb el Comitè que amb l’empresa. Potser arribi un dia en que no sigui així però encara està lluny. Les enquestes anònimes poden ajudar també a saber quin clima es viu a l’entorn laboral.

El Comitè aquí té un paper fonamental, doncs dona feedback constant a l’empresa sobre com se sent la plantilla, els dubtes, queixes i també felicitacions. En aquest punt l’empresa ha de fer més cas de les opinions que se’ls fan arribar.

9.Fomentar una cultura potent de l’organització

La cultura d’una empresa és el seu cor. Aquests punts anteriors ben treballats converteixen l’organització en una empresa irresistible i son la cultura de l’empresa: propòsit, oportunitat, reconeixement, apreciació, confiança, benestar i lideratge horitzontal.

Tant Recursos Humans com la resta dels departaments de l’empresa i també el Comitè han de promoure aquests punts i treballar perquè es converteixin en una part essencial i per tant de la cultura de l’organització. Alguns facilitadors son el Pla d’Igualtat, de Conciliació Laboral, la Guia de Llenguatge no sexista, etc, que des del Comitè hem treballat conjuntament amb l’empresa.

Com sempre estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o dubte.

comiteempresa@caixabanktech.com

https://comitedeempresasilk.business.blog/


El valor de CaixaBank Tech son sus profesionales

La plantilla como principal activo de la empresa

En la actualidad, las personas son la pieza clave para conseguir la diferenciación y la ventaja competitiva de una empresa, reteniendo el talento y captando de nuevo para conseguir llevar a cabo su estrategia de crecimiento. Así pues, la plantilla es y debe verse como el principal activo de cualquier empresa.

Si nos fijamos en CaixaBank Tech, como empresa del sector IT en Banca, la diferenciación y ventaja competitiva la dará el valor añadido que aporten sus trabajadores y trabajadoras. Por eso, lo que hará diferente a una empresa del sector es su motivación. Es el gran reto actual y de futuro de las empresas como la nuestra y el punto que las diferenciará de los competidores: la felicidad de la plantilla entendida como su motivación y pasión que hará de las personas la pieza clave y motor del éxito empresarial .

«Enamorar» a los empleados y empleadas

Su felicidad consiste en garantizar una experiencia positiva desde el momento en que se relaciona con la empresa y a cada paso conjunto, desde la primera interacción hasta el día que abandona la compañía. Esta estrategia les ayuda a conectar con el propósito de la compañía, a crear conciencia y lazos de pertenencia, agradecidos por tener oportunidades de crecimiento durante el ciclo de vida en la empresa. Es lo que se conoce como «Employee Centricity». Se da cuando la plantilla se prioriza, cogiendo un papel fundamental en la empresa, y consiguiendo que se ame la empresa, porque la compañía genera propuestas de valor que cubren sus necesidades. Con esta política las personas logran un gran compromiso con la empresa en la que trabajan y se convierten en prescriptoras de la misma. ¿Qué empresa no quiere ser querida por su personal?

El Comité como facilitador del cambio

Todas las acciones que promovemos desde el Comité de Empresa tienen como objetivo realizar un CaixaBank Tech mejor. Creemos ciegamente que los profesionales son el principal activo que tiene la empresa por las 9 razones mencionadas a continuación y sobre todo «queremos a CaixaBank Tech», esta es la razón por la que luchamos cada día y conseguimos poco a poco que se convierta en el centro de estrategia empresarial en CaixaBank Tech. Esto es lo que nos diferencia de otras empresas y de otros Comités.

El modelo que queremos desde el Comité

1.Flexibilidad laboral

En primer lugar, el aspecto más valorado en cualquier entidad y que depende en cierta medida del departamento de Recursos Humanos, es la flexibilidad laboral. Nos referimos a medidas como: teletrabajo flexible, flexibilidad horaria, conciliación familiar, libertad para vacaciones… en definitiva se trata de confiar en las personas y comprenderlas.

En el caso concreto de CaixaBank Tech este es un tema que se trabajará desde el Comité con la empresa para conseguir un teletrabajo más flexible, período de verano con FullTW y cambiar el día de coincidencia mensual por otra fórmula estilo Team Building ( gincana o comilona) cada 6 meses .

2.Liderazgos horizontales

El “jefe” déspota con su equipo no pertenece a una empresa innovadora de este siglo. Las Direcciones de hoy en día utilizan estilos de liderazgo más horizontales buscando una toma de decisiones colectiva, dando voz al colectivo y premiando su espíritu crítico, que se esfuerza para mejorar lo que hace cada día. Todo miembro de un equipo de Dirección tiene un papel importantísimo porque debe conseguir que sus equipos sientan que se puede hacer confianza, y tengan la libertad de hablar, aportar ideas y pensar en mejoras.

3.Propiciar un buen ambiente laboral

El buen ambiente se consigue creando una atmósfera cálida y confortable, en la que las personas puedan relajarse, tener privacidad y también un lugar donde poder realizar su tarea con tranquilidad. Propiciar un buen ambiente laboral también pasa por no permitir ningún tipo de falta grave o muy grave a la empresa como puede ser el mobbing laboral, puede leer aquí la noticia publicada en el blog.

Por otro lado, ¿la empresa fomenta la diversidad y las ideas nuevas? Si no es así, realmente no disponemos de un buen ambiente laboral. Se debe promover el bienestar de las trabajadoras y trabajador, no sólo físico sino también emocional.

En CaixaBank Tech el Comité ha trabajado junto a la empresa en la definición del circuito de acoso laboral y asesoramiento para quien haya podido sufrir esta falta, considerada como muy grave.

4.Buena comunicación interna

Es vital implantar políticas y medidas para incrementar la comunicación interna, y ésta debe ser recíproca. Es necesario pues esforzarse por comunicar bien y dar voz al colectivo y que sea escuchado. Sentirse valorado e informado es fundamental por tener una plantilla contenta y comprometida.

En el caso concreto de CaixaBank Tech desde el Comité estamos intentando que la comunicación sea mucho más clara y recíproca.

5.Facilitar las herramientas necesarias

Aparte de las herramientas necesarias para poder sacar adelante el trabajo, es necesario que todo el mundo participe activamente en la experiencia de utilizar nuevas tecnologías que permiten más eficacia y solvencia a la hora de realizar las tareas. Por tanto, la empresa debe ofrecer a su plantilla todas estas ventajas laborales y permitir que puedan probar, instalar y experimentar nuevas herramientas, frameworks, plataformas, etc… que les faciliten las tareas diarias.

6.Offboarding bien gestionado

Mucho más extendido y conocido es el concepto de onboarding, pero en este caso la idea de «offboarding bien gestionado» no es otra que facilitar la salida de la empleada o empleado y conseguir que la empresa no sólo se rehaga de los cambios sino que incluso salga reforzada. La anticipación y la buena voluntad por ambas partes son, lógicamente, elementos primordiales para el éxito del proceso.

Sea cual sea la razón de su salida, una buena preparación significará un período de asentamiento sin altibajos para el reemplazo. Este «offboarding» tiene como misión saber decirle adiós y es vital para evitar problemas operativos y ayudar a mejorar el futuro de la compañía. Siempre será importante realizar entrevistas para conocer las razones de la salida y reflexionar sobre si se hubiera podido evitar. Se debe crear un plan para absorber la carga de trabajo que deja durante la transición hasta poder disponer de una nueva incorporación.

En el caso concreto de CaixaBank Tech éste es un tema que se trabajará desde el Comité con la empresa para asegurar desvinculaciones negociadas bien gestionadas.

7.Formación especializada

Proporcionar un plan formativo específico para cada persona es una apuesta segura. Se generará un buen clima laboral y retendrá también el talento. Por un lado, estará contento de su crecimiento como profesional y, por otro, la empresa contará con un capital humano más formado y con mayor capacidad para desempeñar las tareas vinculadas a su puesto de trabajo.

En el caso concreto de CaixaBank Tech su comité está trabajando para que las formaciones sean más específicas y no genéricas ya que no es adecuada la «sopa para todos». Esto en Tech no funciona.

8.Preguntar a la gente cómo se siente

Es imposible escuchar la voz de las personas si no se les pregunta directamente. Hay que captar el ambiente, las inquietudes y los logros también. La Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras (RLT) puede ayudar a interlocutar en este punto porque tenemos mucho feedback que se nos hace llegar, ya que hay quien prefiere hablar con el Comité que con la empresa. Quizás llegue un día en que no sea así pero todavía está lejos. Las encuestas anónimas también pueden ayudar a saber qué clima se vive en el entorno laboral.

El Comité aquí desempeña un papel fundamental, pues da feedback constante a la empresa sobre cómo se siente la plantilla, las dudas, quejas y también felicitaciones. En este punto la empresa debe hacer más caso de las opiniones que se les envían.

9.Fomentar una cultura potente de la organización

La cultura de una empresa es su corazón. Estos puntos anteriores bien trabajados convierten a la organización en una empresa irresistible y son la cultura de la empresa: propósito, oportunidad, reconocimiento, apreciación, confianza, bienestar y liderazgo horizontal.

Tanto Recursos Humanos como el resto de los departamentos de la empresa y también el Comité deben promover estos puntos y trabajar para que se conviertan en una parte esencial y por tanto de la cultura de la organización. Algunos facilitadores son el Plan de Igualdad, Conciliación Laboral, Guía de Lenguaje no sexista, etc, que desde el Comité hemos trabajado conjuntamente con la empresa.

Como siempre estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o duda.

comiteempresa@caixabanktech.com

https://comitedeempresasilk.business.blog/

Anuncio publicitario