5.226 milions de raons pel benestar dels professionals

Leer la noticia en castellano.

Hem fet arribar a l’empresa el malestar dels empleats i les empleades, i del propi Comitè, en relació a com s’ha gestionat la valoració d’objectius corresponents a l’any 2021, així com la preocupació pels increments de salari previstos per sota de l’IPC interanual (del 6,5% a desembre).

Al llarg de tot el 2021, s’ha exigit a la plantilla de Caixabank Tech un sobreesforç important per tal de portar a terme la integració amb Bankia i al mateix temps mantenir el servei del dia a dia sense que aquest es veiés afectat. També cal destacar el sacrifici dels equips que no han estat directament impactats per Bankia, però que amb menys recursos disponibles i convivint amb períodes crítics excepcionals, han tirat endavant altres grans projectes estratègics per a la companyia en un any molt complicat.

Per tant volem que es reconegui i recompensi l’esforç global i el bon treball que hem realitzat durant tot el 2021.

Hem dedicat moltíssimes hores, sacrificant temps de la nostra vida personal, per aconseguir que «la integració més gran de la Banca Espanyola” hagi estat tot un èxit; titular que l’empresa ha fet saber a tothom a través de xarxes socials, mitjans de comunicació i comunicacions internes. L’empresa està desaprofitant l’oportunitat de recompensar aquest enorme sobreesforç i això està afectant a la motivació de la plantilla per què veiem que no es valora el nostre esforç i que a més a més perdrem poder adquisitiu un any més. 

Tant la «no compensació» adequada al l’esforç realitzat durant l’any 2021, com aquesta política de pujades per sota del IPC, quan el Banc comunica uns guanys triplicats de 5.226 milions d’euros al 2021, només porta al descontent i desànim de la plantilla, que veiem com any rere any rebem felicitacions per la feina i ens diuen que som molt importants per a la companyia, però seguim perdent poder adquisitiu. Això ens genera la sensació de que només creix i hi guanya una companyia que no te en compte al treballador.

Hi ha 5.226 milions de raons per vetllar pel benestar dels professionals de CaixaBankTech, reduir els nivells de pressió i reconèixer l’esforç i compromís de tots i totes.

L’empresa està obligada a actualitzar el salari mínim interprofessional en base al IPC interanual, des del comitè us recomanem revisar-ho a partir de febrer, amb caràcter retroactiu, ja que impacta directament al pla de pensions de CaixabankTech, a més de les contribucions a la seguretat social per futurs càlculs de subsidis, ajudes i pensions. 

5.226 millones de razones para el bienestar de los profesionales

Hemos hecho llegar a la empresa el malestar de los empleados y empleadas, y del propio Comité, en relación a cómo se ha gestionado la valoración de objetivos correspondientes al año 2021, así como la preocupación por los incrementos de salario previstos por debajo del IPC interanual (del 6,5% a diciembre).

A lo largo de todo el 2021, se ha exigido a la plantilla de Caixabank Tech un importante sobreesfuerzo para llevar a cabo la integración con Bankia y al mismo tiempo mantener el servicio del día a día sin que éste se viera afectado. También cabe destacar el sacrificio de los equipos que no han estado directamente impactados por Bankia, pero que con menos recursos disponibles y conviviendo con períodos críticos excepcionales, han sacado adelante otros grandes proyectos estratégicos para la compañía en un año muy complicado.

Por tanto queremos que se reconozca y recompense el esfuerzo global y el buen trabajo que hemos realizado durante todo el 2021.

Hemos dedicado muchísimas horas, sacrificando tiempo de nuestra vida personal, para conseguir que «la mayor integración de la Banca Española” haya sido todo un éxito; titular que la empresa ha hecho saber a través de redes sociales, medios de comunicación y comunicaciones internas. La empresa está desperdiciando la oportunidad de recompensar este enorme sobreesfuerzo y esto está afectando a la motivación de la plantilla porque vemos que no se valora nuestro esfuerzo y que además perderemos poder adquisitivo un año más.

Tanto la «no compensación» adecuada al esfuerzo realizado durante el año 2021, como esta política de subidas por debajo del IPC, cuando el Banco comunica una ganancia triplicada de 5.226 millones de euros en 2021, sólo lleva al descontento y desánimo de la plantilla, que vemos como año tras año recibimos felicitaciones por el trabajo y nos dicen que somos muy importantes para la compañía, pero seguimos perdiendo poder adquisitivo. Esto nos genera la sensación de que sólo crece y gana una compañía que no tiene en cuenta al trabajador.

Hay 5.226 millones de razones para velar por el bienestar de los profesionales de CaixaBankTech, reducir los niveles de presión y reconocer el esfuerzo y el compromiso de todos y todas.

La empresa está obligada a actualizar el salario mínimo interprofesional en base al IPC interanual, desde el comité te recomendamos revisarlo a partir de febrero, con carácter retroactivo, ya que impacta directamente en el plan de pensiones de CaixabankTech, además de las contribuciones a la seguridad social por futuros cálculos de subsidios, ayudas y pensiones.

Enlaces de interés: