Els 3 dies de teletreball en JOC 

Leer la noticia en castellano

Al juliol del 2020, en plena pandèmia, el Comitè d’Empresa, amb el suport del 86% de la plantilla, vam signar l’Acord Laboral per a la millora de les condicions. Des d’aleshores, no hem deixat de perseguir ni un sol dia que es compleixin tots i cadascun dels punts de l’acord signat.

Els 3 dies de teletreball pel 2022 van ser una visió de futur i la pandèmia ens ha donat la raó validant que el model funciona perfectament a la nostra empresa. Ho hem demostrat duent a terme la integració tecnològica més gran d’España, des de casa!, i ens ho han confirmat les felicitacions a Caixabank Tech pel bon funcionament durant l’any en que hem estat més temps teletreballant des de casa al 100% que no pas a l’oficina.

Portem mesos de reunions amb Recursos Humans per materialitzar aquest punt i disposar d’un model sòlid i en les millors condicions possibles. I per més que hem insistit i ens hem posat a la seva disposició per revisar-ne els detalls, no volen fixar una data per iniciar aquests 3 dies de teletreball que tenim signats a l’acord laboral del juliol de 2020.

L’excusa: LA PANDÈMIA

Durant la pandèmia ens han justificat el canvi dels 2 dies de teletreball que ja teníem pel sistema de rotacions per torns amb l’objectiu de garantir que no coincidíem més del 50% de persones a les oficines.

Però amb els 3 dies de teletreball setmanals, correctament organitzats, SÍ que es pot garantir el distanciament social que tant defensen com a mesura de seguretat per a la salut. Tot i això, ens imposen continuar a torns i sense fixar la data d’inici dels 3 dies de teletreball per setmana.

En qualsevol cas, des del Comitè considerem que és del tot necessari tancar el model i les condicions de manera immediata.

Compensació econòmica per llei

Les condicions que regulen el teletreball han d’estar subjectes a la normativa derivada del Reial Decret llei 10/2021 de 9 de Juliol que regula el teletreball a l’empresa privada, i han d’incloure la compensació econòmica de les despeses derivades del teletreball.

En el decurs de diverses reunions, l’empresa ens va indicar un import per a la compensació one-time (per sufragar els elements necessaris per desenvolupar la feina a casa) i un import per al pagament recurrent per despeses pròpies (ex. Subministraments…). A les últimes reunions que hem mantingut amb l’empresa per tancar les condicions i la data, aquestes compensacions econòmiques estan sent retallades, estant ara en uns imports que considerem inacceptables.

I la darrera sorpresa: els tiquets restaurant!

Des del primer dia, la percepció de la quantia en tiquets restaurant ha estat condicionada a la jornada partida. Tal com indica l’empresa a la intranet, i a l’empara dels acords a que va arribar amb el Comitè, «La empresa te facilitará una tarjeta restaurante en la que ingresará de forma semestral un importe por valor de 11 Euros diarios por los días efectivamente trabajados de lunes a jueves, en jornada completa (mañana y tarde). Se descontarán proporcionalmente los días de vacaciones del primer y segundo semestre.».

Doncs ara, l’empresa ens diu que arribar a un consens sobre els 3 dies de teletreball passa per renunciar a una part d’aquestes quantitats, i volen incloure el criteri de presencialitat al càlcul dels imports que ens donen a la targeta restaurant.

Tot plegat és inadmissible !!!

No ens ho estan posant gens fàcil tot i tenir un acord laboral signat, però des del Comitè seguirem lluitant per tancar aquesta negociació pel bé col·lectiu i per a que cap de nosaltres perdi els beneficis signats, i així tancar el millor acord per a tota la plantilla. Us demanem una mica més paciència de la que fins ara heu tingut!

Estigueu atents al mail i al Bloc del Comitè durant les properes setmanes.

Los 3 días de teletrabajo en JUEGO 

En el mes de julio de 2020, en plena pandemia, el Comité de Empresa, con el apoyo del 86% de la plantilla, firmamos el Acuerdo Laboral para la mejora de las condiciones. Desde entonces, no hemos dejado de perseguir ni un solo día que se cumplan todos y cada uno de los puntos del acuerdo firmado.

Los 3 días de teletrabajo para el 2022 fueron una visión de futuro y la pandemia nos ha dado la razón validando que el modelo funciona perfectamente en nuestra empresa. Lo hemos demostrado llevando a cabo la integración tecnológica más grande de España, ¡desde casa!, y nos lo han confirmado las felicitaciones a Caixabank Tech por el buen funcionamiento durante el año en el que hemos estado más tiempo teletrabajando desde casa al 100% que presencialmente en la oficina.

Llevamos meses de reuniones con Recursos Humanos para materializar este punto y disponer de un modelo sólido y en las mejores condiciones posibles. Y por más que hemos insistido y nos hemos puesto a su disposición para revisar los detalles, no quieren fijar una fecha para iniciar estos 3 días de teletrabajo que tenemos firmados en el acuerdo laboral de julio de 2020.

La excusa: LA PANDEMIA

Durante la pandemia nos han justificado el cambio de los 2 días de teletrabajo que ya teníamos por el sistema de rotaciones por turnos con el objetivo de garantizar que no coincidíamos más del 50% de las personas en las oficinas.

Pero con los 3 días de teletrabajo semanales, correctamente organizados, SÍ se puede garantizar el distanciamiento social que tanto defienden como medida de seguridad para la salud. Aun así, nos imponen seguir en turnos y sin fijar la fecha de inicio de los 3 días de teletrabajo por semana.

En cualquier caso, desde el Comité consideramos que es totalmente necesario cerrar del modelo y las condiciones de forma inmediata.

Compensación económica por ley

Las condiciones que regulan el teletrabajo están sujetas a la normativa derivada del Real Decreto Ley 10/2021 de 9 de Julio que regula el teletrabajo en la empresa privada, y deben incluir la compensación económica de los gastos derivados del teletrabajo.

A lo largo de varias reuniones, la empresa nos indicó un importe para la compensación one-time (para sufragar los elementos necesarios para desarrollar el trabajo en casa) y un importe para el pago recurrente de los gastos propios (ej. Suministros…). En las últimas reuniones que hemos mantenido con la empresa para cerrar las condiciones y la fecha, estas compensaciones económicas están siendo recortadas, estando ahora en unos importes que consideramos inaceptables.

Y la última sorpresa: ¡¡los tiquets restaurante!!

Desde el primer día, la percepción de la cuantía en tiquets restaurante ha estado condicionada a la jornada partida. Tal como indica la empresa en la intranet, y al amparo de los acuerdos a los que llegó con el Comité, «La empresa te facilitará una tarjeta restaurante en la que ingresará de forma semestral un importe por valor de 11 Euros diarios por los días efectivamente trabajados de lunes a jueves, en jornada completa (mañana y tarde). Se descontarán proporcionalmente los días de vacaciones del primer y segundo semestre.».

Pues ahora la empresa nos dice que llegar a un consenso sobre los 3 días de teletrabajo pasa por renunciar a una parte de estas cantidades, y quieren incluir el criterio de la presencialidad en el cálculo de los importes que nos dan en la tarjeta restaurante.

¡¡Todo esto es absolutamente inadmisible!!

No nos lo están poniendo fácil aun teniendo un acuerdo laboral firmado, pero desde el Comité seguiremos luchando para cerrar esta negociación por el bien común y para que ningun@ de nosotr@s pierda los beneficios firmados, y así cerrar el mejor acuerdo para toda la plantilla. ¡Os pedimos un poco más de paciencia de la que habéis tenido hasta ahora!

Estad atentos al mail y al Blog del Comité en las próximas semanas.